Matching Officer Cherry Mae : 5

Match Name Match Date Match Level Match Points
1ST KAGALAWAN FESTIVAL SHOOT N/A 1 1
KALIMUDAN FESTIVAL SHOOT N/A 2 2
1ST 601ST BDE COMMANDERS CUP N/A 1 1
1ST 601ST BDE COMMANDER’S CUP (ARMY) N/A 1 1