MATCH OFFICER Regelio : 2

Match Name Match Date Match Level Match Points
JOINT TAGUM SPORT SHOOTER CLUB N/A 1 1
3RD KARIYAWAN FESTIVAL SHOOT N/A 1 1